Od 1 stycznia 2011 r. ulega podwyższenie limit zwolnienia podmiotowego

Od 1 stycznia 2011 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z 2 grudnia 2009 r.(Dz.U. Nr 215, poz. 1666) podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2010 r. kwoty 150.000 zł są zwolnieni z podatku VAT. Dla przypomnienia, limit ten w roku bieżącym wynosił 100.000 zł, a rok wcześniej dwa razy mniej.

Możliwość podwyższenia limitu wynika z upoważnienia Rady UE z 20 października 2009 r., gdyż pierwotnie Dyrektywa 2006/112/WE w art. 287 przewidywała limit zwolnienia podmiotowego dla Polski jedynie w wysokości 10.000 EUR.

W związku ze zwiększeniem limitu obrotu uprawniającym do zwolnienia ustawodawca przewidział również możliwość dla tych podatników, którzy w 2010 r. przekroczyli limit ustalony na ten rok (tj. 100.000 zł), ale nie przekroczyli jeszcze progu ustalonego na rok kolejny (150.000 zł). Zgodnie z przepisami przejściowymi, mogą oni skorzystać ze zwolnienia o ile pisemnie powiadomią o tym zamiarze właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy pamiętać jednak o krótkim terminie przewidzianym na powiadomienie – do 15 stycznia 2011 r.

Podobne rozwiązanie zostało przewidziane dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych w 2010 r. i u których łączna wartość sprzedaży ustalona proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności przekroczyła limit ustalony na ten rok, a nie przekroczyła docelowego limitu z 2011 r. (tj. 150.000 zł). Oni również mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem zawiadomienia o tym zamiarze właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. Zatem podatnik, który przekroczy limit ustalony na 2010 r., ale nie przekroczy limitu 150.000 zł ustalonego na rok kolejny może również skorzystać ze zwolnienia podmiotowego pod warunkiem powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2011 r.

Niewątpliwie podwyższenie limitu obrotu należy uznać za zmianę jak najbardziej korzystną dla mniejszych przedsiębiorców, gdyż obecnie większa ich liczba będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warto przypomnieć, że podatnik korzystający z takiego zwolnienia ma prawo prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych. Jednak musi wypełnić minimalne obowiązki nałożone na niego przez ustawodawcę. Przede wszystkim jest zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Taka ewidencja może zostać ewentualnie uzupełniona jednak nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Zasady obliczania limitu obrotu nie uległy zmianie. Zgodnie z art. 113 ust. 2 do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług, które są zwolnione od podatku, a także dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Co istotne, prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego nie przysługuje w przypadku dokonania określonych rodzajów transakcji takich jak: import towarów lub usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów lub dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, a także przy dokonywaniu szczególnych rodzajów dostaw m.in. nowych środków transportu, czy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Brak prawa do zwolnienia dotyczy również podatników świadczących usługi prawnicze oraz w zakresie doradztwa, a także tych niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Reasumując, limit zwolnienia podmiotowego ulegnie potrojeniu w porównaniu z okresem bazowym i osiągnie ostatecznie 150.000 zł. Jest to zmiana o tyle istotna, iż dotychczas Polska miała jeden z najniższych limitów obrotu uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Autor: Agnieszka Pająk, straszy asystent w MDDP

Więcej na: www.taxfin.pl

Dodaj komentarz